• محمدحسن عادلی

    دبیرکل GECF
    پست: سخنران بخش افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران