• محسن خجسته مهر

    نایب رییس و مدیرعامل شرکت توسعه حفاری تدبیر
    پست: سخنران پنل آینده تولید و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران