• مجید مخدوم

    سخنران کنگره 2019
    پست: عضو هیات علمی دانشگاه تهران
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده