• فریدون فشارکی

    رییس شرکت بین المللی FGE
    پست: سخنران پنل LNG
    کشور / موسسه : انگلستان/شرکت بین المللی FGE