• غلامرضا منوچهری

    دبیر کنگره
    پست: سخنران بخش افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی نفت ایران