• غلامرضا منوچهری

    سخنران کنگره 2019
    پست: مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت-OIEC
    کشور / موسسه :