• علی کاردر

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی نفت ایران