• امیرعباس اختراعی

    رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
    پست:
    کشور / موسسه :