• عباس علی آبادی

    مدیرعامل گروه مپنا
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :