• سید مهدی میرمعزی

    سخنران کنگره
    پست: مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
    کشور / موسسه : ایران- شرکت گسترش انرژی پاسارگاد