• دکتر سید امیر طالبیان

    رییس نشست CSR /نقش مسوولیت های اجتماعی (سخنران دوره چهارم)
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نفت