• سیدعلی حسینی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
    پست: سخنران پنل دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی و تخصیص گاز مازاد
    کشور / موسسه : ایران/شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده