• سیدامیر طالبیان

    مشاور اجتماعی وزیر نفت
    پست: سخنران پنل نقش CSR در تغییر فضای کسب و کار شرکت های فعال در حوزه صنعت
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نفت