• سورنا ستاری

    سخنران کنگره 2019
    پست: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
    کشور / موسسه :