• سعید مهتدی

    مدیر عامل شرکت OTC و رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
    پست: سخنران نشست تجربیات و مدل های مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در صنعت برق
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت OTC