• سعید مهتدی


    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران/انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران