• سعید محمدزاده

    معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :