• سعید محمدزاده

    معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده