• سعید محمدزاده

    سخنران کنگره 2019
    پست: معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده