• سعید اسلامی بیدگلی

    سخنران کنگره 2019
    پست: دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
    کشور / موسسه : ایران