• سرژلورک


    پست: سخنران نشست برنامه های آتی صنعت پتروشیمی راهبردهای توسعه و نوسازی بخش پایین دستی
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده