• رکن الدین جوادی

    معاون اسبق نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/ وزارت نفت