• رضا پدیدار

    رییس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)
    پست: سخنران نشست حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز، چالش ها و فرصت ها
    کشور / موسسه : ایران/ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)