• رضا پدیدار


    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران/انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران