• رضا زرنوخی

    سخنران کنگره 2019
    پست: مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده