• رضا دهقان

    معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
    پست: رییس نشست
    کشور / موسسه : ایران