• رشید قانعی

    سخنران کنگره 2019
    پست: رییس هیات مدیره شرکت شتاب دهنده آبان
    کشور / موسسه : ایران