• راینهارت وگل

    رییس خط تولید پتروشیمی شرکت لینده
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه : آلمان/شرکت لینده