• محمد مروتی

    مدیرعامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران
    پست: رییس نشست "تاثیر توسعه خودروهای برقی و انرژی های نو در آینده مصرف بنزین و نفت و گاز"
    کشور / موسسه : موسسه پژوهش های پیشرفته تهران