• محمدرضا صدیقی

    مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران
    پست: سخنران نشست "نظام حکمرانی صنعت گاز و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی"
    کشور / موسسه : شرکت ملی گاز ایران