• فرزین مینو

    معاون سابق وزير نفت در توسعه مديريت و سرمایه انسانی
    پست: سخنران نشست "نظام حکمرانی صنعت گاز و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی"
    کشور / موسسه : ---