• فرانک ولاک

    استاد دانشگاه استنفورد
    پست: سخنران کلیدی
    کشور / موسسه : دانشگاه استنفورد