• دکتر غلامرضا منوچهری

    مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی نفت ایران