• رضا دهقان

    رییس نشست
    پست: معاون محترم مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی نفت ایران