• احمد مهدوی ابهری

    دبیر کل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
    پست: سخنران نشست "تعریف و جایگاه رگولاتوری درصنعت پتروشیمی و نقش و ضرورت وجودی NPC"
    کشور / موسسه : انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی