• خوزه میرمانتس

    مدیر فروش شرکت UOP
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده