• حسن عباس زاده

    معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: سخنران پنل مازاد تولید متانول، آثارقیمتی و تکمیل زنجیره ارزش
    کشور / موسسه : ایران