• حسن شکراله زاده

    سخنران کنگره 2019
    پست: استادیار گروه مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت
    کشور / موسسه : ایران