• حسن شکراله زاده

    سخنران کنگره 2019
    پست: استادیار گروه مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده