• حبیب اله بیطرف

    عضو شورای سیاستگذاری
    پست: رییس شورایعالی باشگاه نفت و نیرو و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
    کشور / موسسه : ایران