• جو جانفنگ


    پست: سخنران نشست مدل های کسب و کار شرکت های اکتشاف و تولید E&P(NOC,IOC)
    کشور / موسسه :