• توماس وورزل

    مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه :