• بیژن زنگنه

    وزیر نفت
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نفت