• بهزاد محمدی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: رییس نشست مازاد تولید متانول، آثارقیمتی و تکمیل زنجیره ارزش
    کشور / موسسه : ایران