• بهزاد محمدی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :