• بهرام امینی

    رییس جامعه مهندسان مشاور ایران
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :