• امیرحسین زمانی نیا

    معاون وزیر نفت در امور بین الملل
    پست:
    کشور / موسسه :