• احمد داودی

    دبیر باشگاه نفت و نیرو
    پست: سخنران پنل راهبردهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست ها، ساختار و مقررات بازار برق ایران
    کشور / موسسه : ایران/باشگاه نفت و نیرو