• احمد داودی

    معاون شورا و مرکز ملی رقابت
    پست: رییس نشست
    کشور / موسسه : ایران