• آنتونیو ولا

    مدیر ارشد بخش بالادستی شرکت انی
    پست: سخنران پنل بالادستی صنعت نفت
    کشور / موسسه : ایتالیا/شرکت انی