سخنرانی مدیران ارشد سازمان ها و شرکت های GECF, WPC, OMV, Eni, Linde, Shell و...

در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو