کمیته راهبری

محمد ایروانی – گروه انرژی دانا

مسعود جعفری اصطهباناتی – صندوق پژوهش و فناوری

فرهاد جوانمردی

رضا دهقان – شرکت ملی نفت ایران

احمد داودی – شورا و مرکز ملی رقابت

جعفر ربیعی – شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مسعود زردویان – شرکت ملی گاز ایران

حسن عباس زاده – شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محمدصادق قاضی زاده – شرکت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانیر

بهزاد محمدی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسن منتظر تربتی – شرکت ملی گاز ایران

تالین منصوریان – شرکت ملی نفت ایران

غلامرضا منوچهری اردستانی – شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سید مهدی میرمعزی – شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

محمدعلی وحدتی – سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

علیرضا یزدی زاده – گروه مپنا